SEJARAH MUNCULNYA BAITUL MAL

BAITUL MAL sering diidentikkan dengan bank atau perbankan dalam Islam. Sehingga banyak bermunculan di Indonesia , lembaga-lembaga berlabel  keuangan syariah dengan sebutan BMT [ Baitul Mal Wat Tamwil ].

Namun sesungguhnya sangat berbeda jauh.  Untuk memahami apa itu baitul mal, dan bagaimana perannya dalam sebuah negara, perhatikan sejarah keberadaanya, yang akan kami uraikan di bawah ini.

baitul-mal-daulah-khilafah

Pasa saat Umar bin Khathtab menjadi Khilafah dan sejalan dengan makin bertambahnya pembebasan yang menyebabkan semakin banyaknya harta yang mengalir ke kota Madinah, maka kondisi ini menuntut pembentukan Baitul Mal, penulisan arsip-arsip dan adanya tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan serta ruang untuk penulisan.  [ Al Amwal fi Daulatil Khilafah/ hal. 13 ]

Penyebab utama pemikiran untuk membentuk bagian-bagian Baitul mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang banyak kepada Khalifah Umar bin Khaththab yang diperoleh dari Bahrain. Pada saat itu Umar bertanya kepadanya : “ Apa yang engkau bawa ini?” Abu Hurairah menjawab : Aku membawa harta 500 ribu dirham. Umar berkata lagi kepadanya : “Apakah engkau sadar apa yang engkau katakan? Mungkin engkau sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh”. Ketika esuknya Abu Hurairah kembali kepada Umar, beliau berkata kepadanya , :Berapa banyak uang yang  engkau bawa? Abu Hurairah menjawab, 500 ribu dirham. Umar berkata lagi, Apakah benar-benar sebanyak itu?  Abu Hurairah menjawab : Aku tidak tahu kecuali memang begitu. Kemudian Umar naik mimbar, memuji Allah dan mengagungkan-Nya, seraya berkata, “Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak, apabila kalian berkehendak terhadap harta itu maka kami akan menimbangnya bagi kalian, dan jika kalian ingin kami akan menghitungnya untuk kalian”. Seorang laki-laki berkata : “Wahai Amirul Mu’minin, buatlah bagian-bagian baitul mal, untuk masyarakat sehingga mereka dapat mengambilbagiannya dari sana. Al Waqidi berkata, Umar bin Khaththab bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam pembentukan bagian baitul mal tersebut.  Pada saati itu Ali berkata “Bagikanlah olehmu harta yang terkumpul setiap tahun dan  dan jangan engkau tahan dari harta itu sedikitpun”. Utsman berkata, “aku melihat harta yang banyak yang akan menghampiri manusia, jika mereka tidak diatur sampai diketahui mana yang sudah mengambilnya dan mana yang belum, maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan urusan” .

Al Warid bin al-Nughirah berkata, :Ketika aku di Syam, aku melihat raja-rajanya membuat bagian tertentu pada kas negaranya serta membentuk struktur tentaranya dan hal tersebut senantiasa terjadi. Melihat hal itu akhirnya Umar  setuju dan meneruskan upayanya membentuk baitul mal  hingga terwujud. [ Al Amwal fi Daulatil Khilafah/ hal. 14 ].

Demikianlah sejarah terbentuknya Baitul Bal, terjadi pada masa Khilafah Umar bin Khaththab. Jadi Baitul Mal itu sekelas  Bank Indonesia [ kalau diumpamakan Daulah Islam itu di Indonesia]. Bukan seperti Baitul Mal  wat Tamwil [BMT] ,  atau Bank Muamalat, apalagi Baitul Mal yang ada di masjid-masjid. Dan Baitul Mal ini yang nanti kelak akan  mengurusi tentang  pengambilan  zakat mal para aghniya [ orang mampu] dan membagikannya pada yang tidak mampu, hingga tidak ada lagi warga negara Daulah Khilafah yang  mengalami kemiskinan lagi. Wallahu a’lam bi ash-showab. [Mushannif Huda Al Qondaly]

Referensi :

  • Kitab Al Amwal fi Daulatil Khilafah, karya Abdul Qodul Zallum,1988

Related Posts :

Hukum KPR dan Leasing dalam Islam | Hukum Asuransi dalam Islam Hukum Pajak dan Jizyah dalam Islam | Hukum Atas Penista AgamaHukum Demo Haramkah ? | Hukum Menimbun Barang / kanzul Mal | Hukum Menegakkan Khilafah untuk menerapkan syariat Islam | Hukum Menghina Nabi | Larangan Mengangkat Non Muslim Sebagai PemimpinBahaya Riba  |  Bahaya Kartu Kridit  | Jilbab Wajib Kerjakanlah | Siapakah Ahlul Kitab?  | Kewajiban dan Hukum Zakat Mal | Bid’ah dalam Pandangan Islam | Perbedaan Fa’ dan Ghanimah | Wajib Amar ma’ruf Nahi Munkar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s